Institute of Human Relations Amstelveen and Surroundings

Bel ons

020 643 34 22

Bezoek ons

in Amstelveen

Bel ons

020 643 34 22

Bezoek ons

in Amstelveen

Gecombineerde behandeling

(zie nieuwe brochure - Lustrum-folder)

Institute of Human Relations Amstelveen and Surroundings: 1985 – 2005

Patienten-brochure  ( individuele therapie, partnerrelatietherapie): LUSTRUM-EXEMPLAAR

Het bovengenoemde Instituut is al 20 jaar een confederatie van zelfstandig gevestigde praktijken voor 1e lijns psychologie en psychotherapie. Er werken thans geregistreerde 1e lijns psychologen, psycholoog-psychotherapeuten, relatie-therapeuten en een seksuologe nauw samen. Onderlinge wettelijke intervisie, bij- en nascholing en weekend- en vakantie-waarneming garanderen continuering in de hulpverlening en een optimale kwaliteit.

De filosofie van de praktijk

 • Eerst kijken of een korte behandeling mogelijk is via 1e lijns psychologische
 • Gesprekken na eerst een indicatiestelling en een behandelplan opgesteld te hebben (al of niet met diagnostische tests).
 • Vervolgens na een korte serie gesprekken met een probleemgerichte aanpak in overleg met de klient en de verwijzer/arts bepalen of er voldoende klachten-reductie heeft plaats gevonden.
 • Samen met de klient een evaluatie-gesprek houden in de vorm van een eindgesprek.
 • Indien er een psychotherapie nodig is, verricht door een erkende, ervaren psychotherapeut, kan hiermee direct begonnen worden (geen wachttijd ertussen; opnieuw continuering).

Wanneer naar een eerstelijns psycholoog?

Mensen kunnen het moeilijk hebben met zichzelf of in de omgang met anderen. Soms lukt het niet om er op eigen kracht uit te komen.Dan kan deskundige hulp nodig zijn. In geval van de volgende klachten kunt u een eerstelijns psycholoog raadplegen:

 • psychische klachten zoals angsten, schuldgevoelens, somberheid
 • last van dwanghandelingen
 • problemen in relaties, thuis of daarbuiten
 • seksuele problemen
 • problemen met uw werk, studie of juist met werkloosheid
 • moeilijkheden met de opvoeding van uw kinderen
 • problemen met het ouder worden
 • problemen met kinderloosheid
 • rouwverwerking en eenzaamheid
 • partnerrelatie-problematiek (o.a. ontrouw, agressie, te weinig contact voelen)
 • contactproblematiek (verlatingsangsten en bindingsangsten)
 • emotionele remmingen, non-assertiviteit of problemen met acceptatie van zichzelf
 • coming-out/ acceptatie-problemen met homoseksualiteit

Denk niet te snel dat u er alleen uit moet komen of dat alles erger moet worden voordat u hulp kunt krijgen.

Juist als u er vroeg bij bent, kan een eerstelijns psycholoog u snel en effectief hulp bieden en kan het aantal zittingen beperkt blijven.

Wat is een eerstelijns psycholoog?

De eerstelijns psycholoog is een universitair opgeleid psycholoog met een extra postdoktorale opleiding gespecialiseerd in korte probleemgerichte behandelingen die zich heeft gevestigd in de eerstelijns gezondheidszorg. Bij een eerstelijns psycholoog kunt u altijd terecht ongeacht uw leeftijd, ongeacht het soort van probleem, alleen of bijvoorbeeld ook samen met uw partner of samen met uw kind.

Een eerstelijns psycholoog is makkelijk bereikbaar – veelal ook 24- uur per dag via email- contact: er zijn geen of nauwelijks wachttijden!

Wat is de werkwijze van de eerstelijns psycholoog ?

Kenmerkend is de probleemgerichte aanpak en een korte serie gesprekken. Het kan zijn dat de eerstelijns psycholoog na een intake zelf met u aan de problemen gaat werken of dat hij/zij in overleg met u besluit, dat het beter is om u door te verwijzen. Dit kan naar een andere eerstelijns psycholoog, naar een psychotherapeut of naar een instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg (riagg).

Een voordeel kan zijn als uw eerstelijns psycholoog ook psychotherapeut is want dan beheerst hij/zij meer methoden om u te helpen. D.w.z. psychotherapeutische methodes in dienst van de eerstelijns psychologische gesprekken.

Hoe maakt u een afspraak?

Veel mensen wenden zich met hun klachten en problemen tot de huisarts. Steeds meer huisartsen werken samen met een eerstelijns psycholoog vanwege diens specialistische kennis. U kunt dus aan uw huisarts vragen of hij/zij u wil doorverwijzen naar een eerstelijns psycholoog. U kunt zelf ook rechtstreeks contact opnemen met een eerstelijns psycholoog.

De psycholoog zal dan - met uw goedvinden - contact opnemen met uw huisarts over uw aanmelding en over de eventuele lichamelijke klachten. Komt u op strict eigen initiatief en geeft u geen toestemming tot informatie-uitwisseling met uw huisarts, dan doen wij dat uiteraard niet.

Wat kost een eerstelijns psycholoog?

Het tarief varieert van € 69,00 tot € 79,00 euro per zitting. De tarieven zijn immers vrijgegeven en de beroepsorganisaties – het NIP en de LVE, mogen geen richtlijn meer aangeven. 

Steeds meer particuliere ziektekosten verzekeringen en ziekenfondsen gaan ertoe over om de behandeling van de eerstelijns psycholoog geheel of gedeeltelijk te vergoeden. 

Vraag dus bij uw zorgverzekeraar na of, en in hoeverre, deze de hulp zal vergoeden.

Kan iedereen zich zomaar vestigen als eerstelijns psycholoog?

Niet iedere psycholoog kan zich zomaar als eerstelijns psycholoog vestigen. Om eerstelijns psycholoog te worden is een specifieke combinatie van opleiding, werkervaring en methode van werken een vereiste. De psycholoog die aan die eisen voldoet, kan zich laten inschrijven in het register van de eerstelijns psychologen. Dit register wordt bijgehouden door de

Landelijke Vereniging voor Eerstelijns Psychologen (LVE) in samenhang met het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).

Elke regio heeft een onder- afdeling van het LVE waarin psychologen gezamenlijk overleg hebben, bij-en na-scholing verrichten en zich bezig houden met kwaliteits-waarborgen en her-certificering van eerstelijns psychologen.

Wat kunt u doen als u een klacht heeft over een eerstelijns psycholoog of over een geregistreerd klinisch psycholoog-psychotherapeut?

Bespreek deze klacht eerst met uw behandelaar zelf want soms is het een onderdeel van de behandeling ook negatieve zaken te kunnen bespreken rechtstreeks met de persoon die het betreft. Uiteraard kunt u ook bij uw huisarts de klacht neerleggen maar hij/zij zal u veelal stimuleren het tegen uw directe behandelaar te zeggen. Immers het kan ook gaan om een misverstand wat in een gesprek opgelost kan worden. Mocht dit niets oplossen of mocht u het gevoel hebben dat dit niet serieus wordt genomen, dan kunt u terecht bij een klachten-commissie van het NIP (adres: Osdorper Ban 27 a te Amsterdam,

postadres: postbus 9921, 1006 AP  Amsterdam

telefoon 020 410 62 22

Het NIP is  als beroeps-organisatie wettelijk verplicht u te adviseren inzake de klacht.

Wanneer naar een psychotherapeut?

Naar een psychotherapeut gaat men eigenlijk met dezelfde klachten als naar een eerstelijns psycholoog met dien verstande dat de klachten wat hardnekkiger zijn en wat langer bestaan.

We noemen hier de klachten die de afgelopen jaren met succes zijn behandeld door  de vrijgevestigde psychotherapeuten van ons Instituut:

 • Perfectionisme en minderwaardigheidsgevoelens, gebrek aan zelfvertrouwen
 • Depressiviteit al of niet met suïcidale gedachtes
 • Slaapproblematiek en nachtmerries
 • Selfdisclosure-problemen (moeilijk over eigen emoties/gevoel kunnen praten)
 • Identiteitsproblematiek, verlate puberteits- en adolescentie-problemen
 • Hoofdpijnen (al of niet migraineus), hartkloppingen en hyperventilatie-klachten
 • Eetproblematiek (wanneer geen opname geïndiceerd is)
 • Diffuse angsten en fobische angsten
 • Burnout en surmenage-klachten, klachten van overspannenheid
 • Involutie-depressies en rouwproblematiek
 • Borderline-kenmerken (o.a. latente agressie;sterke verlatingsangsten;sterke ambivalentie)
 • Karakterneurotische klachten (vergroeid met de persoon, tot 2e natuur geworden)
 • Partnerkeuze-problematiek ( bijv. steeds op de verkeerde vallen)
 • Vastlopende relaties (uit elkaar gegroeid; communikatie-problemen; promiscuïteit)
 • Keuze-problematiek (studie, werk en/of partners)
 • Psychische gevolgen van infertiliteit;acceptatie van ernstige lichamelijke ziektes
 • Acceptatie homoseksualiteit (coming-out problemen).
 • Basis-vertrouwen en wantrouwen in relaties

Wat doet een psychotherapeut?

Een psychotherapeut geeft inzicht in de oorzaken van de psychische problematiek en behandelt die zodanig vanuit verschillende gedrags-wetenschappelijke achter- gronden dat de klachten verdwijnen, de problematiek wordt opgelost dan wel dat er beter mee te leven is.

Anders gezegd: psychotherapie verhoogt de kwaliteit van het leven door de problematiek voor iemand te vertalen in duidelijke, herkenbare conflicten, die vervolgens opgelost kunnen worden, oftewel psychotherapie neemt de storende, inperkende invloeden uit iemands leven weg.

Dit wordt bereikt via geregelde gesprekken tussen een klient/patient en een therapeut met volle inzet van de patient (proberen geen informatie te verzwijgen en eerlijk te zijn ten opzichte van zichzelf) en uiteraard met volle inzet van de psychotherapeut, in een wederzijdse sfeer van vertrouwen. Als een breuk in het vertrouwen in het algemeen onderdeel van de klacht is, kan dit beter eerst goed doorgesproken worden.

De psychotherapeut houdt met de klient op vaste tijden gesprekken en zorgt voor een goede, werkbare sfeer alsmede bewaakt zij/hij het proces en de vooruitgang.

Er is een persoonlijke voorkeur en vrijheid van keuze van de therapeut mogelijk; soms kan het even niet klikken in een behandeling, dit kan met een moeilijke fase te maken hebben in de behandeling. Afgeraden wordt om te snel te wisselen van therapeut of te snel te stoppen. Zoals al eerder gezegd, soms is het essentieel om negatieve gevoelens te verwoorden tegen de persoon die het betreft (buiten maar ook binnen de behandeling).

Waarom is het een voordeel om bij een geregistreerd klinisch psycholoog te zitten die zowel eerstelijns psycholoog is als psychotherapeut ?

Omdat bij de indicatie-stelling (kijken welke behandeling voor u het geschiktst is) het uiterst belangrijk is dat degene met wie u start meerdere behandel-mogelijkheden zelf kan toepassen. Als iemand alleen korte behandelingen doet, kan hij/zij de mogelijkheid of de noodzaak voor een langere behandeling over het hoofd zien en omgekeerd.

Kort gezegd: Wat je niet weet of kent, kan je als therapeut/psycholoog ook niet zien als noodzakelijk of nuttig. Afgezien nog van de wederzijds, vruchtbare werking tussen het eerstelijns psycholoog zijn en het psychotherapeut zijn. Een psychotherapeut leert van de eerstelijns psycholoog de probleemgerichte aanpak en de kortheid van behandeling, de eerstelijns psycholoog leert van de psychotherapeut de diepgang, de achterliggende betekenis van de problematiek en het procesmatige werken. Indien een hulpverlener van beide markten thuis is, werkt dat positief uit voor de patient/klient, is onze ervaring.

Onze evaluatie-rapporten beantwoord door ex-patienten wijzen ook in deze richting.

Praktisch gezien kunt u na een behandeling bij een eerstelijns psycholoog kiezen voor een vervolg behandeling bij dezelfde persoon, als deze ook psychotherapeut is, maar u kunt uiteraard ook naar een andere psychotherapeut.

Rechten en plichten van de psychotherapeut en de klient

De psychotherapeut is verplicht bij de uitoefening van zijn/haar beroep zich te houden aan bepaalde regels. Deze staan in de Beroepscode voor Psychotherapeuten.

De Beroepscode is opgesteld door de Ned. Vereniging voor Psychotherapie (NVP). Verder heeft de overheid de laatste jaren een aantal wetten tot stand gebracht, zoals de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de Klachtwet, waarin de rechten en plichten van hulpverleners en klienten zijn vastgelegd.

Dit kan in het kort als volgt worden samengevat:

 • in de beroepscode staat dat de psychotherapeut verplicht is zijn werk zorgvuldig te doen en hij/zij moet u met respect behandelen.
 • de psychotherapeut heeft geheimhoudingsplicht tegenover derde.
 • de psychotherpeut is verplicht u te informeren over wat hij/zij denkt dat er met u aan de hand is.
 • de psychotherapeut bespreekt vooraf het tarief.
 • de psychotherapeut bewaart uw gegevens in een dossier.

Zie verder onder klachten-afhandeling eerder in deze brochure: inzake psychotherapie kunt u zich ook wenden tot de Ned. Ver. van Vrijgevestigde Psychotherapeuten, Emmalaan 29, 3581 HN te Utrecht.

Bereikbaarheid van het Institute of Human Relations Amstelveen and Surroundings:

We zijn elke werkdag bereikbaar telefonisch tussen 08.00- 13.30 uur en tussen 13.00- en 13.30 uur kunt u rechtstreeks een van de hulpverleners spreken.

Telefoon 020 643 34 22 (ook fax)

Verder kunt u elk moment van de dag na 13.30 uur een boodschap inspreken en wordt u diezelfde dag nog teruggebeld. Via ons email zijn we 24-uur aanspreekbaar d.w.z. normaal gesproken wordt u binnen 8 uur teruggemaild, overdag binnen enkele uren.

Onze website is www.goulooze.com. Daar kunt u al onze brochures printen en de praktische gang van zaken nog eens nalezen.

Waarom heeft ons Instituut een Engelse naam?

Omdat we twee collega’s hebben die vloeiend Amerikaans spreken en we in een Internationale Gemeenschap zoals onze regio ook open staan voor Engelstalige patiënten. De confederatie van praktijken richt zich ook op ex-pat patiënten en de praktijk heeft tevens een Engelstalige website (www.goulooze.com/engels.html)

Medewerkers

 • A.K. Goulooze, 1e lijns-psycholoog, relatietherapeut en psychotherapeut
 • D. Duyvis, klinisch-psychologe,  seksuologe,1e lijns psychologe
 • L. Cohen, 1e lijns psycholoog,geregistreerd klinisch-psycholoog, psychotherapeut
 • Th. Vries (1e lijns psycholoog)

Tarief Psychotherapie per zitting: Afhankelijk van wie u krijgt als therapeut betaalt u € 79,00 tot € 85,00 per consult, voor echtparen € 69,00 euro per persoon en gezinnen € 145,00 euro. Indien de medewerker ruimte heeft in zijn AWBZ-kontrakt betaalt u slechts € 15,00 eigen bijdrage per zitting.

ADRES: Bevelandselaan 9  1181 JL  Amstelveen   telefoon 020 643 34 22

Institute of Human Relations Amstelveen and Surroundings

Bevelandselaan 9
1181 JL Amstelveen
Nederland

Telefoon: 020 643 34 22