Institute of Human Relations Amstelveen and Surroundings

Bel ons

020 643 34 22

Bezoek ons

in Amstelveen

Bel ons

020 643 34 22

Bezoek ons

in Amstelveen

Partnerrelatie behandelingen

Het getuigt vaak van moed om in partnerrelatietherapie te gaan.

Men legt de problemen voor aan een onafhankelijke derde, waarbij zich vele vragen kunnen voordoen:

  • Maakt de therapie de relatie juist niet slechter?
  • Wat als alleen de één in relatietherapie wilt?
  • Voelt men zich bij een professioneel iemand juist niet erg kwetsbaar?

Hieronder wordt getracht één en ander over partnerrelatietherapie duidelijk te maken.

Wanneer kan gedacht worden aan partnerrelatietherapie?

  • Bij toenemende eenzaamheid en/of zich geïsoleerd voelen in de relatie als gevolg van communicatieproblemen c.q. herhaaldelijk vastlopen van gesprekken op basis van vaak hardnekkige en inefficiënte communicatiepatronen.
  • Bij steeds terugkerende conflicten die nooit tot een bevredigende oplossing leiden.
  • Bij neurotische symptomen (depressies, angsten, seksuele problematiek) grotendeels veroorzaakt door de relatie.
  • Bij onbedoeld uit elkaar groeien binnen de relatie.
  • Bij crisis in de huwelijksrelatie ten gevolge van geboorte van het eerste kind, ziekte of dood van één van de kinderen of bij het uit huis gaan van de kinderen (levensfaseproblematiek).
  • Bij het pijnlijk niet tot ontplooiing en/of ontwikkeling komen van één of beide partners door de remmende, inperkende werking van de relatie.
  • Bij scheidingsplannen in een relatie met of zonder kinderen.

Eerste voorbeeld:

Een samenwonend stel met een dochtertje van 3 jr. meldt zich op advies van de huisarts aan met depressieve gevoelens bij de vrouw en gevoelens van machteloosheid in de relatie bij de man.

De vader van de man is 3 jaar geleden vlak voor de geboorte van het dochtertje overleden.

In de gesprekken bleek al snel dat het de laatste jaren in hun relatie met name ging om veel strijd. Achtergrond van de strijd was “Wie heeft gelijk”!

Bij de man had dit een geschiedenis. Zijn vader duidde vroeger geen enkele tegenspraak en vond dat alles was zoals hij het zag. Als enige zoon (naast 2 zussen) had de man hier erg veel moeite mee en kon hij de strijd nooit aangaan met zijn vader. Echter, in zijn relatie -met name toen hij zelf vader werd en zijn vader overleden was- ontpopte zich het onverwerkte conflict van destijds. De kracht van dit onverwerkte conflict vocht hij uit met zijn partner, die hierop inging alsof haar leven ervan afhing.

In de verdere gesprekken konden wij eerst bepaalde spelregels maken in hun onderlinge strijd, waardoor het gevecht draagbaar werd. Later ging de man aanvoelen dat hij iets uitvocht met zijn vrouw, wat hij eigenlijk met zichzelf moest uitvechten. Telkens als de strijd “Wie heeft gelijk?” weer opvlamde keken beide echtelieden elkaar aan, de man zuchtte heel diep en hij besefte wat hem te doen stond. Zijn vrouw kon hem hier toen bij helpen hetgeen tot dan toe niet lukte.

Na 6 echtpaargesprekken bleef de man nog 12 keer individueel komen om één en ander eens goed op een rij te zetten.

Voorafgaand aan het tweede voorbeeld even een algemene opmerking over het ontstaan van een relatie. Bij onderzoek naar het proces van de partnerkeuze blijken onbewuste motieven een belangrijke rol te spreken, dat wil zeggen bij het voor elkaar kiezen. Het gaat daarbij vooral om onbewuste, niet verwerkte grondproblemen, die beide partners in hun huwelijk meenemen vanuit hun ouderlijk gezin. Intuïtief lijkt te worden aangevoeld dat de partner soortgelijke conflicten heeft.

2e Voorbeeld:

Een getrouwd stel met 3 kinderen (4, 6 en 9 jaar) meldde zich aan met scheidingsplannen.

Zij was in het begin van hun relatie een onzeker en verlegen meisje, dat op het eerste gezicht verliefd werd op een stoere, ogenschijnlijk zeer onafhankelijke jongeman. Hij durft alles, zij haast niets.

Bij nader onderzoek blijkt dat ook hij zich vaak klein voelt alsof hij niets kan. Hij overschreeuwt dit met zijn stoere gedrag. Beiden blijken nog over-afhankelijk te zijn. Beide partners laten eigenlijk 2 tegen-polen zien rond het zelfde centraal conflict, namelijk de afhankelijkheid.

Zij in de vorm van passief, afwachtend en verlegen, hij via een omkering in het tegendeel, namelijk over-stoer en actief zijn.

Bij de kennismaking viel zij direct op hem omdat hij zoveel aan kon en durfde. Zij verwachtte van hem kracht, hulp en steun bij het leggen van contacten.

Hij werd op het eerste gezicht op haar verliefd: het stille, gevoelige en teruggetrokkene in haar trok hem aan!

Hij verwachtte dat zij hem zou begrijpen, zou aanvoelen en steun zou kunnen geven.

Het pakte heel anders uit dan zij hadden verwacht. Kort na het huwelijk viel dit niet zo op: zij waren immers druk in de weer met het inrichten en opknappen van het huis. Ze kregen kinderen, die aanvankelijk vooral de vrouw -naast haar parttime baan- handenvol werk gaven.

Pas toen de kinderen naar school gingen ontstonden grote problemen: zij wist met haar tijd geen raad en het contact leggen vond zij moeilijk.

Er ontstonden onderlinge verwijten over gebrek aan begrip en steun. Weinig is uitgekomen van de oorspronkelijke verwachtingen: wat de partners eerst bij elkaar bracht wordt nu het wederzijde verwijt naar elkaar. De eigen zwakke kanten bijvoorbeeld te weinig initiatief (het meisje in dit voorbeeld) en te veel initiatief hebben (de stoere jongen in dit voorbeeld) zijn niet verder ontwikkeld tot respectievelijk “Ik durf nu ook wat” en “Ik hoef niet van alles…”

Er ontstond een vicieuze cirkel waarbij hij uiteindelijk haar moest verzorgen en zij zich liet verzorgen. Deze vicieuze cirkel, die gevoelens van machteloosheid opriep, bracht hen tenslotte beiden in relatietherapie.

In de therapie werd het mogelijk deze cirkel te doorbereken door een heldere analyse van de problematiek te geven en mogelijkheden voor nieuw gedrag te scheppen. De vrouw ging meer contacten en initiatieven ontplooien, de man hoefde niet meer de tegenpool van zijn vrouw te zijn: het overstoere, overactieve gedrag van ‘alles moet kunnen’ ging plaats maken voor meer natuurlijke, passieve momenten in de trant van: “Ik weet het soms ook niet”.

Het kwetsbaar mogen zijn was voor de man ook een soort opluchting (niet altijd ‘on top’ hoeven zijn!).

Er ontstond meer evenwicht in de relatie, zij konden elkaar weer meer steunen en begrijpen.

(Bovengenoemde echtparen gaven toestemming voor illustratief gebruik van één en ander).

Intake-gesprekken, onderzoeksgesprekken in het begin van de behandeling

U kunt u samen met uw partner aanmelden en na het probleem verwoord te hebben, wordt gekeken of u beiden tijd en moeite wilt vrijmaken voor behoud dan wel verbetering van de relatie. Het komt ook voor dat u reeds met scheidingsplannen zit en de wens uitspreekt dat er een adequate scheiding tot stand komt op zo’n manier dat de kinderen er het minst schade van ondervinden. Soms is de relatie al jarenlang sluipend achteruit gegaan. Als men de feiten onder ogen durft te zien lijkt het alsof de conflicten nog erger worden. Dit is veelal niet het geval, men voelt en ziet nu pas de volle omvang van het probleem wat eerst nodig is om het vervolgens op te kunnen lossen.

In de eerste gesprekken kunnen partners ook afzonderlijk een gesprek hebben met de therapeut om daarna vervolgens weer samen te komen. Er wordt in het onderzoek onder andere bekeken of de problematiek voornamelijk bepaald wordt door de relatie of merendeels veroorzaakt wordt door de individuele problematiek van één van beiden. Juist omdat men soms met onverwerkte problemen vanuit het ouderlijk gezin zit, kan het gewenst zijn het verleden met u beiden door te nemen. Het kan ook voldoende zijn communicatieve vaardigheden te oefenen of met paradoxale opdrachten te werken.

Vormen van partnerrelatietherapie

Er zijn een tiental vormen van relatietherapie, gebaseerd op de verschillende theoretische achtergronden. Meestal werkt een combinatie van methoden het meest effectief. Als één van beide partners vooralsnog niet wil komen, wordt alles in het werk gesteld om hem of haar over te halen bij de relatietherapie betrokken te raken en in het veranderingsproces actief te worden.

Persoonlijke voorkeur en vrijheid van keuze van de therapeut

Juist bij partnerrelatietherapie is de keuze manlijke of vrouwelijke therapeut erg essentieel. Mede in verband met verschillen in waarden en normen tussen man en vrouw en ook in verband met het evenwichtsaspect in de relatie kan een keuze voor een manlijke of vrouwelijke therapeut doorslaggevend zijn. Om aan dit probleem tegemoet te komen werken wij in bepaalde gevallen ook met 2 therapeuten per echtpaar tegelijkertijd (man en vrouw). Mocht desalniettemin een therapeutenkoppel verkeerd vallen, dan kan er verwezen worden naar één van onze freelance-therapeuten in de regio.

Praktische informatie: kosten, duur, aanmelding

Het tarief voor partnerrelatietherapie is €138 voor een zitting van ongeveer 50 à maximaal 70 minuten. Sommige verzekeringen dekken de kosten; de meeste maatschappijen vergoeden wel een psychiater (lang niet altijd gespecialiseerd in partnerrelatiebehandelingen) en niet een psycholoog/psychotherapeut, die wel is gespecialiseerd in partnerrelatiebehandelingen.

Men kan een beroep doen op een zogenaamde AWBZ-behandeling (€15 wettelijke eigen bijdrage). Echter, dan kan een wachtlijstplaatsing niet altijd vermeden worden (de AWBZ-vergoeding moet door ons worden aangevraagd).

De totale duur van de behandeling kan variëren van 2 à 3 zittingen tot maximaal 10 à 20 zittingen, veelal met een frequentie van eenmaal per 14 dagen.

De aanmelding kan iedere werkdag via telefoonnummer 020 643 34 22. Het telefoonnummer is eveneens toegankelijk voor faxapparatuur. Een boodschap kan worden ingesproken als wij allemaal even moeilijk te bereiken zijn.

Tussen 13.00 – 13.30 uur kunt u meestal direct met één van onze psychotherapeuten spreken. Onze secretaresse kan u eventueel naar een andere telefoontijd verwijzen.

Drs. A.K. Goulooze, psycholoog en relatie-therapeut.

Mw. D. Duyvis, seksuoloog, klinisch psycholoog met speciale aandachtsgebied seksuele klachten.

Mw. M. Pinedo, integratief kindertherapeut en trainer, www.marshapinedo.nl.

Aanmeldingadres: Bevelandselaan 9, 1181 JL Amstelveen 

(plattegrondje kan op aanvraag worden toegezonden)

Institute of Human Relations Amstelveen and Surroundings

Bevelandselaan 9
1181 JL Amstelveen
Nederland

Telefoon: 020 643 34 22